Info pro rodiče


61. mateřská škola Plzeň, Nade Mží 3, příspěvková organizace

INFORMACE RODIČŮM PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24

61. MŠ má 2 pracoviště: Nade Mží 3 - klasická MŠ, 4 třídy, kapacita 100 dětí,

Provoz 6.00 - 16.30

Na Průhonu 9 - vila rodinného typu, 2 třídy, kapacita 37 dětí

Provoz 6.00 - 16.00

Ředitelna pro obě pracoviště je na adrese Nade Mží 3, v hospodářské budově.

IČ: 70941513 DIČ: CZ 70941513

MŠ email: sosnovada@ms61.plzen-edu.cz

Web. Adresa: https://61msplzen.webnode.cz/

Ředitelka školy: Dagmar Sosnová

řed. mobil: 724 163 763

Omlouvání dětí Nade Mží 3 - mobil: 606 779 139

Vedoucí školní jídelny: Daniela Zemanová mob. 725 830 076

e-mail: zemanovada@ms61.plzen-edu.cz

Vedoucí učitelka na odloučeném pracovišti Na Průhonu 9: Jana Štenglová

e-mail: 61mspruhon@seznam.cz

Omlouvání dětí Na Průhonu 9 - mobil: 607 734 773

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ÚPV) = školné

Rodiče hradí částečnou úplatu na neinvestiční náklady na dítě, částka je splatná k 10. v měsíci. Neuhrazené školné může být podle § 35 zákona č.561/2004 Sb. důvodem k vyřazení z mateřské školy.

Úplata (ÚPV) se vypočítává nově každý rok, proto je třeba zadat trvalý příkaz vždy jen na 10 měsíců (od září do června).

PLATBA ÚPV trvalým příkazem na č. účtu 61. MŠ: 58 530 311/0100

Splatnost: 10. /měs. Var. symbol: datum narození dítěte (např. 150512)

Do zprávy pro příjemce zadat JMÉNO DÍTĚTE, za které je placeno.

Pro školní rok 2022/23 je stanovena částka 650,- Kč za ÚPV

Děti v posledním ročníku mateřské školy (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky (OŠD) = povinná předškolní docházka, školné neplatí.

Úplata za předškolní vzdělávání se ruší až písemným odhlášením dítěte z evidence MŠ u ředitelky školy. Za dítě, které je dlouhodobě omluveno a je stále žákem mateřské školy, se úplata za předškolní vzdělávání platí.

Ukončení docházky do MŠ musí zákonní zástupci podat písemně u ředitelky MŠ. Pouze řádným ukončením docházky přestáváte hradit školné.

Osvobození od úplaty: Nárok mají pěstouni. Týká se fyzických osob, které pečují osobně o dítě a z důvodu péče o toto dítě pobírají dávky pěstounské péče. Žádost o osvobození od úplaty může písemně podat i zákonný zástupce, který pobírá dávky hmotné nouze. Ředitelka posoudí žádost dle dodané dokumentace. ÚPV neplatí zdravotně postižené děti.

Prázdninový provoz a hrazení ÚPV

Prázdninový provoz je určen zejména pro děti zaměstnaných rodičů.

Každé prázdniny bude mít MŠ provoz jeden měsíc. Zákonní zástupci budou na začátku školního roku seznámeni s tím, o který měsíc se jedná, aby si mohli včas zařídit dovolenou a hlídání dětí ve druhém měsíci, ve kterém provoz není. ÚPV za prázdninový měsíc hradí zákonní zástupci hotově společně se zálohou na stravné v určeném termínu. Musíme včas vědět, kolik dětí závazně o prázdninách přijde, abychom mohli zajistit personál a zásoby. Přihlásí-li zákonný zástupce závazně své dítě na prázdninový provoz a dítě pak nedochází, předem zaplacená úplata za předškolní vzdělávání se nevrací. Záloha na stravné se vrací.

Uzavírání MŠ v době jednodenních prázdnin a v jednotlivých dnech mezi svátkem a víkendem

Odloučené pracoviště Na Průhonu 9 bývá uzavřeno a dětem je nabídnut náhradní provoz Nade Mží 3. V případě, žev době jednodenních prázdnin a v jednotlivých dnech mezi svátkem a víkendem klesne počet přihlášených dětí z celé MŠ i z Průhonu pod 16, může být MŠ uzavřena.

STRAVNÉ

Stravné se hradí inkasním způsobem nebo příkazem (po domluvě s vedoucí ŠJ). Při platbě stravného inkasním způsobem: zřiďte na Vašem bankovním účtu svolení k inkasu, číslo Vašeho účtu sdělte vedoucí ŠJ. V tomto případě neuvádějte žádné variabilní číslo.

Vedoucí školní jídelny si začne strhávat částky za stravné, dle evidované docházky každého dítěte. Vyúčtování zálohy se provede na konci školního roku, v červenci. Zbytek složené zálohy bude vrácen na uvedený účet zákonného zástupce.

Je nutné zadat inkasní limit 2000,- Kč, v případě sourozenců na každé dítě

Způsob platby zálohy na stravné a stravného je nutné domluvit s vedoucí školní jídelny.

Zálohu na stravné 2000,- KČ (za každé dítě, které navštěvuje MŠ) zašlou zákonní zástupci před nástupem dítěte do mateřské školy na účet ŠJ. Navštěvují-li MŠ 3 sourozenci: 3x 2000,- Kč.

Září - v případě, že jste zadali inkasní limit 2000,- Kć na každé dítě, může si vedoucí školní jídelny zálohu na stravné strhnout.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, za které je placeno

Číslo účtu ŠJ: 7733 311/0100

Platba stravného za předešlý měsíc je do 10. v měsíci, posílejte nejpozději 7. v měsíci., aby platba na účet MŠ došla. Vedoucí ŠJ objednává a nakupuje za zaslané peníze zásoby potravin, nikde jí zadarmo nic nedají.

Denní taxa za stravu a pití je 48,- Kč

Taxa pro děti s odkladem školní docházky je 52,- Kč

Denní taxa se může podle aktuálních cen potravin navýšit. O navýšení budete informováni.

Školní řád a další informace:

Při nástupu do mateřské školy prostudují zákonní zástupci školní řád a podepíší na třídách, že byli se školním řádem seznámeni.

Školní řád a řada dalších dokumentů o mateřské škole je přístupná na nástěnkách v šatnách dětí. Na nástěnkách a na webových stránkách školy jsou zákonní zástupci průběžně informováni o dění v MŠ, o různých organizačních změnách, o kulturních a společenských akcích. Doporučujeme pravidelně sledovat vyvěšené informace.

Přijetí k předškolnímu vzdělávání: Správní řízení - Na rozhodování ředitelky školy o přijímání dětí do předškolního zařízení podle § 34 školského zákona se vztahuje správní řád (§ 165 odst. 2 písm. b) školského zákona), neboť se zde zakládá právo (navštěvovat mateřskou školu) jmenovitě určené osobě (dítěti zastoupenému zákonným zástupcem) podle § 9 správního řádu. Zápis probíhá elektronicky v určeném termínu pro všechny mateřské školy v Plzni současně.

Veškeré informace o zápisu jsou včas prezentovány na webových stránkách školy: www.ms61plzen.cz, nebo na internetových stránkách: www.mszapis.plzen.eu

Odklad školní docházky:

Zákonní zástupci, kteří budou žádat pro své dítě odklad školní docházky, předají ředitelce MŠ do konce ledna písemnou žádost o rezervaci místa v MŠ na další školní rok. Odkladový rok je také povinnou školní docházkou.

Ochrana zdraví dítěte v MŠ:

Žádám všechny zákonné zástupce, aby nepodceňovali šíření infekčních onemocnění Jde o zdraví nás všech.

Zákonní zástupci jsou povinni dávat do MŠ dítě zdravé a sledovat zdraví svého dítěte.

V případě onemocnění, dítě "vyloučit" ze vzdělávání, aby předcházeli šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Učitelka má právo odmítnout převzít nemocné dítě do MŠ. Jedná se zejména o děti s výrazným kašlem a silnou rýmou, se zánětem spojivek, s průjmovým onemocněním apod.

Při závažném a opakovaném porušování této povinnosti by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu ust. § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona.

Alergie: Zákonní zástupci jsou povinni informovat učitelky ve třídě dítěte a vedoucí školní jídelny o alergii dítěte. Alergie také doplní v Evidenčním listu a v Přihlášce ke stravování.

Je-li mateřská škola informována o tom, že dítě trpí onemocněním, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání, postupuje se následovně:

a) projedná otázku onemocnění dítěte se zákonnými zástupci

b) vyzve k předložení posudku odborného lékaře

c) zajistí písemný souhlas zákonných zástupců k úkonům vyžadovaných ze strany MŠ

d) proškolí zaměstnance v oblasti příznaků a projevů onemocnění a o náležité péči. Projevy nebo komplikace přesahující běžný průběh onemocnění bude řešit škola přivoláním zdravotní záchranné služby, popř. poskytnutím péče odpovídajícím zásadám první pomoci.

Při splnění uvedených podmínek nenese škola ani její zaměstnanci právní odpovědnost za případná rizika spojená s onemocněním dítěte.

Speciální zdravotní výkony, které dítě nezvládne samo, a které nelze zajistit v době mimo školu, nelze vynucovat na pedagogických pracovnících ať už ze strany zaměstnavatele nebo ze strany rodičů.

Absence dětí - omluvy:

Omluvy dětí do 8.00 hod. na tel. číslech: Nade Mží 606 779 139

Na Průhonu 607 734 773

Nepřítomnému dítěti, které není do 8. hod. řádně omluveno bude počítán oběd. Podle vyhlášky 107/2005 Sb.: První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.

Pro mladší děti, které neplní povinnou předškolní docházku je nutné při absenci delší 14 dnů napsat písemnou omluvu dítěte na e-mail : sosnovada@ms61.plzen-edu.cz (děti Nade Mží) a 61mspruhon@seznam.cz (děti Na Průhonu).

Je-li dítě neomluveno více jak 14 dní, může být podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) vyřazeno z evidence MŠ.

Omlouvání dětí v posledním ročníku MŠ - POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA

Zákonný zástupce má povinnost omlouvat své dítě při jakékoli nepřítomnosti pedagogovi na třídě nebo telefonicky do 8.00 hod. v den nepřítomnosti. Dvou a vícedenní nepřítomnost, zákonný zástupce omluví písemně do omluvného listu dítěte. V případě časté nepřítomnosti si pedagog od zákonného zástupce může vyžádat potvrzení od lékaře. Delší nepřítomnost dítěte, např. z důvodu ozdravného pobytu v lázních nebo dovolené, je zákonný zástupce povinen projednat předem s ředitelkou školy a omluvit písemně.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech po dobu 4 souvislých hodin denně v době mezi 7.00 - 12.30 hod.

Nepřihlášení 5letého dítěte do MŠ nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Pozdější příchody do MŠ:

Zákonným zástupcům, kteří by chtěli vodit ráno své dítě do MŠ později, až po 8.00 hod., po osobní domluvě vyhovíme. Dítě pak bude každý den počítáno do docházky dětí. Musíte sami ohlídat nepřítomnost svého dítěte a včas je omluvit z docházky (do 8.00 v den, kdy nepřijde, nebo den předem).

Pozdější příchody nedoporučujeme, dítě přichází o volnou hru s kamarády a o nenásilné zahájení dne.

Pozdní vyzvednutí dítěte:

Zákonný zástupce má zákonnou povinnost si dítě vyzvednout v určené době, § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Délka provozní doby MŠ je stanovena ve školním řádu, ve kterém je dále uveden postup pedagogického pracovníka v dané situaci. Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, jedná se o narušení provozu MŠ. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu MŠ, může ředitel rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

POTŘEBY DÍTĚTE DO MŠ: VŠE PODEPSAT

 • Velkou látkovou tašku do šatny na osobní věci
 • Přezůvky (pevná obuv s uzavřenou patou), nebo sandály, nedávejte dětem pantofle - pozor na černou podrážku bačkor, dělá černé šmouhy na linu
 • Vhodná obuv na pobyt venku, na letní období pouze sandály, nedávejte dětem pantofle - nebezpečí úrazu
 • Pohodlné oblečení do třídy, jiné oblečení na pobyt venku, náhradní oblečení do tašky do šatny (tričko a punčocháče, nebo tepláky a ponožky, náhradní spodní prádlo) pro případ polití, nebo jiné "nehody"
 • Vybavte dítě papírovými kapesníky
 • Dětský ručník s poutkem
 • Dětské povlečení včetně náplně: deka, polštářek a dětské prostěradlo s gumou ze spodní strany pogumované (velikost lehátek 140 x 55, 150 x 55). Do MŠ jsou přijímány stále mladší děti a tak se stává, že se při spaní počůrají, občas se to stane i starším dětem. Žádám proto všechny zákonné zástupce o pořízení pogumovaného prostěradla. Vybavení MŠ novými lehátky je poměrně nákladná záležitost. Povlečení dáváme vyprat 1x za 3 týdny, pyžama společně s ručníkem 1x za týden, zkontrolujte vždy i věci v taškách dětí, špinavé prádlo vezměte vyprat i v průběhu týdne. Termíny z hygienického hlediska dodržujte.
 • Pyžamo, noční košilka
 • Plastový kelímek na vlastní celodenní pitný režim (podepsat lihovým fixem)
 • Nedávejte dětem do MŠ žádné jídlo a pití
 • Nedávejte dětem do MŠ žádné hračky, které by se mohly rozbít nebo ztratit. Předejdete tak nepříjemným situacím, kdy dítě pláče a nechce odejít bez ztracenéhračky. Zejména drobné hračky snadno někam zapadnou (malá autíčka, panáčci, korálky, náramky, apod.) Pedagogičtí pracovníci nemohou všem dětem hlídat hračky.
 • Do MŠ nepatří dudlík ani mobilní telefon
 • Bereme jako samozřejmost, že dítě udržuje čistotu a nemá pleny. MŠ není z hygienického hlediska vybavena na likvidaci plen.

Kulturní akce, nadstandardní aktivity:

MŠ vybírá vstupné na jednotlivé kulturní akce proti podpisu rodičů. V případě nepřítomnosti dítěte se částka proti podpisu vrací.

 • MŠ navštěvuje řada dětských divadel, akce se pak mohou zúčastnit i nejmladší děti, které se těžko někam přepravují.
 • Návštěvy kulturních akcí v M klubu, v divadle ALFA, v Muzeu (vstupné hradí zákonní zástupci)
 • Návštěvy solné jeskyně, plavání pro předškoláky (vstupné hradí zákonní zástupci)
 • Angličtina pro předškoláky v rámci Školního vzdělávacího programu
 • Výlety
 • Tvořivá setkání s rodiči na jednotlivých třídách, vystoupení dětí

PRODLOUŽENÝ PROVOZ 61. MŠ NADE MŽÍ 3 od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Od 6.00 hod. provoz ve II. třídě pavilon A pro všechny třídy. Rodiče dětí ze III. a IV. třídy připraví bačkory do připravených košíků na jednotlivých šatnách den předem, nebo je přinesou z domova. Paní školnice nebo uklízečka koše ráno přenese do šatny II. třídy. V šatně II. třídy uložte dětem ze III. a IV. třídy oblečení na jednu hromádku na lavičku. Nedávejte jim s sebou příliš mnoho věcí - VŠE PODEPSAT.

Od 7.00 hod. provoz ve všech třídách. Pedagogové, školnice a uklízečka pomohou dětem s přestěhováním oblečení do jednotlivých šaten a s převlečením do pohodlného oblečení do třídy.

Provoz pavilonu B (III. a IV. třída) od 7.00 do 15.45 hod. Pak jsou děti převedeny se všemi věcmi do pavilonu A, kde je prodloužený provoz do 16.30 hod. Věci svého dítěte (III. a IV. třída), které neodnesete domů, uložte v pavilonu A do připraveného koše.

BEZPEČNOST

Ve všech prostorách mateřské školy i na zahradě je zákaz kouření a užívání omamných látek, nošení zbraní a ostrých předmětů.

Do prostoru mateřské školy i na zahradu je zakázáno vodit psy a jiná zvířata.

Zákonný zástupce se s dítětem nezdržuje na zahradě mateřské školy bez přítomnosti pedagoga.

Žádám zákonné zástupce o součinnost, aby sledovali, koho pouští do mateřské školy a cizí osoby, které nepatří k dětem, ihned hlásili personálu MŠ.

Žádám všechny účastníky předškolního vzdělávání o slušné a vstřícné chování a o dodržování bezpečnostních pravidel.

Upozornění:

Některé děti jezdí do MŠ na vlastním kole nebo koloběžce. MATEŘSKÁ ŠKOLA NEMÁ PROSTORY PRO UKLÁDÁNÍ KOLOBĚŽEK A KOL DĚTÍ. Neodkládejte proto v prostorách MŠ (např. šatnách), ani v jejím bezprostředním okolí koloběžky a kola dětí. MATEŘSKÁ ŠKOLA NENESE ZODPOVĚDNOST ZA JEJICH ZTRÁTU. Děkujeme za pochopení.

Přizpůsobit se okolí je důležitá vlastnost každého z nás.

Vážení rodiče, těšíme se na Vás a na Vaše děti.

V Plzni 3.4.2023 Dagmar Sosnová

ředitelka 61. mateřské školy

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky